Vosog:

WIE ZIJN WE?
VOSOG is een vereniging voor Oud-Scouts en Oud-Gidsen en voor allen die de scoutsidealen onderschrijven. De leden zijn verenigd in kernen (stammen) maar ook individuele personen kunnen lid worden. VOSOG staat voor Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen (Scouting voor Volwassenen).
Wat Doen We?
Kernen :

De klemtoon van de activiteiten ligt bij de kernen. Het aantal en de aard van de kernactiviteiten zijn zeer verschillend gezien we leden hebben van 18 jaar tot en met 100 jaar.

De kernen waarvan de leden nog jong zijn organiseren onder andere nog activiteiten die dicht aanleunen bij de typische scoutsactiviteiten zoals dropping, kampen, sportieve activiteiten, enz…

De kernen met oudere leden houden het bij meer rustige activiteiten zoals museumbezoek, etentje, enz…

De kernen met zowel jongere als oudere leden hebben meestal een mix van beiden.

Iedere kern is vrij te doen wat hij gepast acht voor zijn leden.

Provincies :

Sommige provincies organiseren voor de kernen een of meerdere jaarlijkse activiteiten. Sommige doen dit op regelmatige basis bv. jaarlijks. Andere provincies doen dit alleen bij speciale gelegenheden zoals jubilea

Landelijk :

Landelijk hebben er ieder jaar 2 activiteiten plaats waaraan iedereen mag deelnemen. Deze vinden plaats op de derde zondag van maart en oktober telkens in een andere provincie. Deze bijeenkomsten bestaan meestal uit een vergadering, die men vrij kan bijwonen, waarbij het landelijk bestuur de aanwezigen inlicht over de zaken waarmee ze bezig is en waarbij er inspraak verleend word. Tijdens en na deze vergadering word er ook een toeristische of ontspannende activiteit voorzien.

Missie

VOSOG vzw, Scouting voor Volwassenen, is de overkoepelende en ondersteunende organisatie van bestaande en nieuwe kernen van Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen.

VOSOG vzw is een vrijwilligersorganisatie die, sinds 1973 actief afdelingen groepeert over Vlaanderen en Brussel en deze ondersteunt door het aanbieden van thema activiteiten en door het coördineren van grote acties.

VOSOG vzw brengt de vrijwilligers van de lokale besturen samen en begeleidt ze naar kwalitatieve afdelingsbesturen door het aanreiken van vorming en het organiseren van overlegmomenten.

VOSOG vzw werkt onder meer samen met bestaande jeugdgroepen van Scouts & Gidsen Vlaanderen door ze logistieke en financiële ondersteuning te geven. Een groot deel van onze activiteiten staat ten dienste van anderen en/of derden waarbij de goede daad gedachte nog steeds een voorname rol speelt.

VOSOG vzw is ook internationaal actief via de wereldorganisatie voor Oud-Scouts en Oud-Gidsen (ISGF International Scout and Guide Fellowship).

VOSOG vzw richt zich niet alleen tot Oud-Scouts en Oud-Gidsen maar ook tot iedereen die de scoutswaarden onderschrijven. Zo zet VOSOG vzw zich in om de scoutswaarden levedig te houden en uit te dragen. Scouting is een filosofie, een discipline, een levenshouding. Scouting is ook een ideologie en leerproces om op basis van verlangen en streven er voor te zorgen dat mensen zich kunnen ontplooien, zichzelf kunnen loslaten, en zich inzetten voor anderen, dit alles met respect voor de natuur. Scouting is gebaseerd op de basispeilers “zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, ploegwerking en dienst”.

Historiek

Reeds in 1913 stichtte Georges de Hasque de eerste Vlaamse Katholieke Scoutsgroep in Antwerpen, enkele jaren later volgden de Gidsen.

De volwassenen die geen deel meer uitmaakten van de jongerenbeweging werden voor het eerst gegroepeerd in een 4de tak van VVKS onder de benaming ” Vrienden van scouting “
‘ de oude Scouts ‘.
Het waren los van elkaar werkende groepen, nauw verbonden met hun oorspronkelijke scoutsgroep.
In 1951 werd de ” Sint Paulusgilde “ gesticht als een vereniging voor oudere voortrekkers met een binding met VVKS.
Er ontstonden aldus vele kernen en stammen die oud-scouts en oud-gidsen samenbrachten.
De groeiende wens om zich te verenigen werd in 1973 bevestigd door 20 kernen en stammen, die samen kwamen te Leuven en zij stichtten VOSOG als een autonome pluralistische beweging.

Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen
In het jaar van de Rechtvaardigheid kwamen
oud-scouts en oud-gidsen samen
en smeedden er een nieuwe band
tussen kernen van het Vlaamse  Land
Zij zijn nog steeds niet ” oud en koud “
Maar blijven immerdurend ” Scout “.
Hun leuze vinden zij ” echt aardig “
want als voorheen klinkt zij ” Wees Vaardig “.

Leuven, 14de dag van de wijnmaand 1973.

Organisatie:

Structuur

VOSOG bestaat uit een hondertal groepen volwassen scouts en gidsen. Wij noemen deze groepen kernen. Iedere kern heeft en bestuur met meestal een voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenverantwoordelijke. Iedere kern doet de activiteiten die hij zelf wil, aangepast aan interesses en ouderdom van zijn leden.

Het niveau hoger is de provincie. Iedere provincie heeft een provinciaal bestuur, die om de 3 jaar verkozen word en een provinciale raad. Iedere kern is in de provinciale raad vertegenwoordigd. Ieder lid mag aanwezig zijn op de provinciale raden.

Het volgende niveau is het landelijk niveau. Het landelijk niveau is een VZW met een Raad van bestuur en een Algemene vergadering en een adviesorgaan de landelijke raad. Iedere kern is vertegenwoordigd in de landelijk raad. Ieder lid mag aanwezig zijn op de landelijke raden.

VOSOG vormt samen met de 2 andere Belgische Oud-Scouts – Oud-Gidsen verenigingen, dus ook de franstaligen, BSGF (Belgian Scout and Guide Fellowship) het nationale niveau. BSGF is dus de NSGF (National Scout and Guide fellowship) voor Belgie.

ISGF ( International Scout and Guide fellowship) is het internationale niveau. Het bureel van ISGF is in Brussel. Door alle NSGF’s ( National Scout and Guide fellowship) word het wereldcomité gekozen.

 
 

ORGANIGRAM VOSOG:

Statuten

VLAAMSE OUD-SCOUTS EN OUD-GIDSEN VZW

 

Statuten

 

Artikel 1 : De Vereniging

 1. De stichting :

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk, hierna “vereniging” genoemd. De vereniging werd opgericht op 14 oktober 1973. De namen van de oprichters werden gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op 10 januari 1974 onder identificatienummer 413774284.

 1. Benaming :

De vereniging draagt de naam Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen, Scouting voor Volwassenen vzw, afgekort VOSOG Scouting voor Volwassenen vzw.

De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, de verkorte benaming “VOSOG vzw” te gebruiken.

 

 1. Zetel :

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2850 Boom, Antwerpsestraat 170.

De vereniging valt onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

De maatschappelijke zetel kan, bij beslissing van de Algemene Vergadering, worden verplaatst binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 1. Doel :

VOSOG vzw is een vereniging die het behartigen van de gemeenschappelijke, culturele en sociale belangen van de werking van haar leden tot doel heeft door :

– de kwaliteit en de geest van scouting (voor volwassenen) te bevorderen en te bewaken.

– te zorgen voor vorming en begeleiding.

– te zorgen voor doorstroming van informatie.

– te zorgen voor onderlinge stimulering en kennisoverdracht.

– De Scouts- en Gidsenbeweging zowel lokaal als in het Vlaams Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

 

De vereniging brengt leden samen van verschillende filosofische en culturele strekkingen.

De vereniging onderschrijft de beginselen vastgelegd in het Europees Verdrag Inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, verhuren, in huur nemen, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

 

 1. Duur :

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Artikel 2: Organisatie

 1. De vereniging telt effectieve, toegetreden, steunende en ereleden. Het aantal is onbeperkt maar telt minstens 7 leden.
 1. Naast de wettelijke organen “Raad van Bestuur” en “Algemene Vergadering” heeft de vereniging nog een “Landelijke Raad”, “Provinciale Raden”, plaatselijke Kernen/Stammen” en eventueel mandatarissen.

De Provinciale Raad heeft een bestuur het Provinciaal Bestuur genoemd.

De Kernen/Stammen hebben een bestuur het Kernbestuur genoemd.

 1. De effectieve leden zijn de leden van de Algemene Vergadering. Alle andere zijn toegetreden, steunende of ereleden.
 1. De leden van de kernen/stammen en de individuele leden worden automatisch als toegetreden leden aanvaard. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

Artikel 3: De Algemene Vergadering

 1. Samenstelling :
 2. a) 5 leden verkozen door de Landelijke Raad, telkens voor een termijn van 3 jaar. De kiesprocedure wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
 3. b) 10 leden aangeduid door de provinciale besturen, telkens 2 per provincie.
 4. c) De mandatarissen zonder stemrecht.

Bij wegvallen om welke reden dan ook van een van de gekozenen door de Landelijke Raad moet er op de eerstvolgende Landelijke Raad overgegaan worden tot verkiezing van een nieuw lid voor de Algemene Vergadering.

Een lid van de Algemene Vergadering dat 2 opeenvolgende keren afwezig en niet vertegenwoordigd noch verontschuldigd is op de Algemene Vergadering word als ontslagnemend beschouwd.

 1. Bevoegdheden :
 2. a) De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 3. b) Het benoemen en ontslaan van de bestuurders.
 4. c) Het uitsluiten van een lid van VOSOG VZW.
 5. d) Het goedkeuren van de begroting en de rekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de penningmeester.
 6. e) De vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
 7. f) Het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

 

 1. Een gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van het eerste semester dat volgt op het afsluiten van het boekjaar en dit op de zetel van de vereniging of op een plaats in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die vermeld wordt in de oproepingsbrief.
 1. De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen. De Algemene Vergadering moet ook bijeengeroepen worden als een vijfde van de leden van de Algemene Vergadering erom vraagt en dit binnen de veertien dagen.
 1. De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen, dag van de verzending inbegrepen, voorafgaand aan de Algemene Vergadering naar alle leden van de Algemene Vergadering verstuurd per fax, E-mail of gewone post. De agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste een tiende van de leden van de Algemene Vergadering, dat drie dagen voor de Algemene Vergadering bij de voorzitter van de Raad van Bestuur is toegekomen wordt op de agenda gebracht.

Mits instemming van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering mogen bijkomende punten, staande de vergadering, aan de agenda toegevoegd worden.

 1. De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
 1. Op de Algemene Vergadering heeft ieder stemgerechtigd lid een stem. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 50% van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve wanneer de VZW-wet of deze statuten dit anders voorzien.
 1. Volmacht :

Een lid verkozen door de Landelijke Raad kan zich met een volmacht door een ander lid verkozen door de Landelijk Raad laten vertegenwoordigen.

Een lid aangeduid door de Provinciale Raad kan zich met een volmacht door de ander persoon van zijn Provinciale Raad laten vertegenwoordigen.

Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

 1. De stemming kan gebeuren bij handopsteking of, indien gevraagd door een van de leden van de Algemene Vergadering die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, bij geheime stemming. De stemming over personen dient steeds bij geheime stemming te gebeuren. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 1. De wijziging van de statuten van de vereniging vereisen een beraadslaging in een vergadering waarop tenminste twee derden van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze wijzigingen moeten uitdrukkelijk in de agenda vermeld worden.

De wijziging van de doelstellingen of de ontbinding van de vereniging vereisen een beraadslaging in een vergadering waarop tenminste vier vijfden van de stemgerechtigde  leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze wijzigingen moeten uitdrukkelijk in de agenda vermeld worden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden of vier vijfden van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de veertien dagen na de eerste worden gehouden.

De wijziging van de statuten word geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door twee derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op de doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht of wanneer het een beslissing tot ontbinding van de vereniging betreft vereist ze een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

 1. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die, na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering, ondertekend worden door de secretaris en een bestuurder. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register en bewaard op de zetel van de vereniging.

Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris en een bestuurder.

Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

 

Artikel 4: De Raad van Bestuur

 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven bestuurders, die benoemd worden door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, voor een termijn van drie jaar.

De mandaten zijn herkiesbaar en onbezoldigd.

Bij wegvallen van een van de leden van de Raad van Bestuur om welke reden dan ook moet er zo snel mogelijk door de Algemene Vergadering een nieuw lid verkozen worden.

 1. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden voor een termijn van drie jaar :
 2. a) een voorzitter
 3. b) een vicevoorzitter
 4. c) een secretaris
 5. d) een penningmeester

Bij wegvallen van een lid van de Raad van Bestuur die een of meer van voornoemde functies vervult wordt er zo snel mogelijk een nieuwe persoon gekozen voor deze functie(s).

 1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan zelfs alle daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, het aanwerven en ontslaan van personeelsleden.

De Raad van Bestuur kan werkgroepen en commissies oprichten, mandatarissen benoemen met wel bepaalde en omschreven opdrachten, die in tijd kunnen worden beperkt.

Iedere werkgroep en commissie zal bij de Raad van Bestuur verslag uitbrengen over haar werking.

 1. De bestuurders kunnen te allen tijde worden afgezet door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit.
 1. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee Bestuurders. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid, of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een of meerdere  van de bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van VOSOG VZW.

 1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist, zij vergadert ook binnen de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 1. De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen, dag van de verzending inbegrepen, voorafgaand aan de vergadering naar alle bestuurders verstuurd per fax, E-mail of gewone post. De agenda wordt bepaald door de voorzitter. Elk voorstel, ondertekend door ten minste twee bestuurders, dat drie dagen voor de vergadering bij de voorzitter is toegekomen wordt op de agenda gebracht.

Mits instemming van de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur op de vergadering mogen bijkomende punten, staande de vergadering, aan de agenda toegevoegd worden.

 1. De Raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of op elke andere plaats in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest, aangewezen in de oproepingsbrief.
 1. De leden van de Raad van Bestuur hebben elk een stem in de vergadering. Bij afwezigheid kunnen zij volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur. Een lid van de Raad van Bestuur mag maar beschikken over één volmacht.
 1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 1. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en een bestuurder en ingeschreven in het daartoe bestemde register dat ter inzage is van de effectieve en toegetreden leden van de vereniging. De notulen worden bewaard op de zetel van de vereniging.
 1. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden per E-mail, video- of telefoonconferentie. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot besluitvorming over te gaan.

De besluitvorming wordt genotuleerd en achteraf bevestigd door de bestuurders.

 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

Artikel 5: De Landelijke Raad

 1. Algemeen :

De Landelijke Raad is een adviesorgaan. Ieder effectief, toegetreden, steunend of erelid van VOSOG VZW kan de vergadering bijwonen.

 1. Samenstelling :
 2. a) De afgevaardigden aangeduid door de kernen.
 3. b) De leden van de Raad van Bestuur.
 4. c) De mandatarissen.
 5. d) De Provinciale afgevaardigden in de Algemene Vergadering.

Het aantal afgevaardigden aangeduid door de kernen word geregeld in het huishoudelijk reglement.

 1. Bevoegdheid :

Behoort tot de bevoegdheid van de Landelijke Raad :

– Verkiezen van 5 leden in de Algemene Vergadering telkens voor een termijn van 3 jaar.

– Bespreken en advies geven omtrent :

 • Wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • De jaarlijkse planning en het jaarverslag.
 • De aanvaarding, schorsing en uitsluiting van leden.
 • De ontbinding van de beweging en de beschikking over haar bezittingen.
 • Het bepalen van de lidgelden voor leden van VOSOG VZW, hun kinderen en voor de steunende leden en ereleden.
 • Initiatieven die kaderen in het realiseren van de doelstellingen van de beweging.
 1. De Landelijke Raad wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen telkens dit nodig blijkt en minstens 1 maal per jaar. De Landelijke Raad moet ook bijeengeroepen worden als een vijfde van de stemgerechtigde leden erom vraagt en dit binnen de veertien dagen.
 1. De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen, dag van de verzending inbegrepen, voorafgaand aan de Landelijke Raad naar alle leden van de Landelijke Raad verstuurd per fax, E-mail of gewone post. De agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste een twintigste van de stemgerechtigde leden, dat drie dagen voor de Landelijke Raad bij de voorzitter van de Raad van Bestuur is toegekomen word op de agenda gebracht.

Mits instemming van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op de Landelijke Raad mogen bijkomende punten, staande de vergadering, aan de agenda toegevoegd worden.

 1. De Landelijke Raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
 1. Op de Landelijke Raad heeft ieder lid van die raad een stem. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 25% van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve wanneer de VZW-wet of deze statuten dit anders voorzien. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 1. Volmacht :

Een lid van de Raad van Bestuur kan zich met een volmacht door een ander lid van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen.

Een lid aangeduid door de Provinciale Raad kan zich met een volmacht door een ander persoon van zijn Provinciale Raad laten vertegenwoordigen.

Een kernafgevaardigde kan zich met een volmacht door een ander lid van zijn kern laten vertegenwoordigen.

Een mandataris kan geen volmacht geven.

Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

 1. De stemming kan gebeuren bij handopsteking of, indien gevraagd door een van de stemgerechtigde leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, bij geheime stemming. De stemming over personen dient steeds bij geheime stemming te gebeuren. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 1. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering, ondertekend worden door de secretaris en een bestuurder. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register en bewaard op de zetel van de vereniging. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris en een bestuurder.
 1. Leden alsook derden die van een belang doen blijken hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

Artikel 6: De Provinciale Raad

 1. Samenstelling :
 2. a) De afgevaardigden van de kernen/stammen van de provincie.
 3. b) De leden van het Provinciaal Bestuur.

Het aantal afgevaardigden aangeduid door de kernen wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

 1. Bevoegdheid :
 2. a) Het bespreken en goedkeuren van de jaarlijkse planning en het jaarverslag van de provincie.
 3. b) Het bespreken en goedkeuren van de begroting en de jaarrekening van de provincie.
 4. c) De verkiezing en het ontslaan van de leden van het Provinciaal Bestuur.
 5. d) Het bespreken en goedkeuren van initiatieven die kaderen in het realiseren van de doelstelling van de vereniging.
 6. e) Het toezicht houden op het Provinciaal Bestuur, de provinciale werking en de provinciale financiën.
 7. f) De organisatie van culturele en educatieve activiteiten, rekening houdende met de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap.
 1. De Provinciale Raad vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vereniging dit vereist. Hij vergadert ook binnen de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste een vijfde van zijn stemgerechtigde leden.
 1. De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen, dag van de verzending inbegrepen, voorafgaand aan de vergadering naar alle stemgerechtigde leden van de Provinciale Raad verstuurd per fax, E-mail of gewone post.
 1. De Provinciale Raad wordt voorgezeten door de Provinciale Voorzitter of bij diens afwezigheid door de provinciale vicevoorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige provinciale bestuursleden.
 1. Op de Provinciale Raad heeft ieder lid van die raad een stem. Om op geldige manier te beraadslagen moet minstens 25% van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 1. Volmacht

Een kernafgevaardigde in de Provinciale Raad kan zich met een volmacht door een ander lid van zijn kern laten vertegenwoordigen.
Een provinciaal bestuurslid in de Provinciale Raad kan zich met een volmacht door een ander provinciaal bestuurslid laten vertegenwoordigen.
Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

 1. De stemming kan gebeuren bij handopsteking of indien gevraagd door een van de stemgerechtigde leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij geheime stemming. De stemming over personen dient steeds bij geheime stemming te gebeuren. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 1. De Provinciale raden mogen bijgewoond worden door alle toegetreden leden van de betreffende provincie en door de leden van de Raad van Bestuur.
 1. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die, na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering bewaard worden door de secretaris. Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

 

Artikel 7: Het Provinciaal Bestuur

 1. De Provinciale Raad wordt bestuurd door de leden van het Provinciaal Bestuur die gekozen worden door de Provinciale Raad voor een termijn van drie jaar. Het aantal leden van het Provinciaal Bestuur en de manier van verkiezen wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

Bij wegvallen van een lid van het Provinciaal Bestuur om welke reden dan ook word er op de eerstvolgende Provinciale Raad een nieuw lid gekozen.

 1. Het provinciaal Bestuur verdeelt onder haar leden de mandaten van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en de provinciale afgevaardigden in de Algemene Vergadering.
 1. Het Provinciaal Bestuur heeft de dagelijkse leiding van de provinciale werking volgens de richtlijnen van de Raad van Bestuur. Het heeft de leiding over de provinciale activiteiten, stimuleert de werking en behartigt de public relations van de provincie. Het Provinciaal Bestuur onderhoudt de contacten met de kernen uit de provincie en met de Raad van Bestuur.

Tot het takenpakket van het Provinciaal Bestuur behoort :

 1. a) Bijeenroepen en voorzitten van de Provinciale Raad.
 2. b) Ontvangen van de lidgelden en deze tijdig doorstorten op de rekening van VOSOG vzw samen met de overeenkomstige ledengegevens.
 3. c) Opvragen van de kerngegevens, het activiteitenverslag en de jaarplanning.
 4. d) De ledengegevens up-to-date houden.
 5. e) Controle over de budgetten van haar activiteiten
 6. f) Opmaken van de nodige verslagen, jaarplanning, de begroting en de jaarrekening.
 1. Het Provinciaal Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist, zij vergadert ook binnen de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee provinciale bestuursleden.
 1. De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen, dag van de verzending inbegrepen, voorafgaand aan de vergadering naar alle bestuurders verstuurd per fax, E-mail of gewone post. De agenda wordt bepaald door de voorzitter. Elk voorstel, ondertekend door ten minste twee provinciale bestuursleden, dat drie dagen voor de vergadering bij de voorzitter is toegekomen wordt op de agenda gebracht.

Mits instemming van de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden op de vergadering mogen bijkomende punten, staande de vergadering, aan de agenda toegevoegd worden.

 1. Het Provinciaal Bestuur word voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of, door de oudste in jaren van de aanwezige Provinciale Bestuursleden.
 1. De leden van het Provinciaal Bestuur hebben elk een stem in de vergadering. Bij afwezigheid kunnen zij volmacht geven aan een ander lid van het Provinciaal Bestuur. Een lid van het Provinciaal Bestuur mag maar beschikken over één volmacht.
 1. Het Provinciaal Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Een lid van het Provinciaal Bestuur kan zich met een volmacht door een ander lid van het Provinciaal Bestuur laten vertegenwoordigen.
Niemand kan drager zijn van meer dan een volmacht.

 1. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die, na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering bewaard worden door de secretaris. Zij worden ondertekend door 2 bestuursleden. Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

Artikel 8 : De Kernen/Stammen

 1. Samenstelling :

Een kern/stam is een groepering van effectieve en/of toegetreden leden.

 1. Vertegenwoordiging :

Een kern/stam kan een bestuur verkiezen en kan afgevaardigden aanduiden in de Provinciale Raad en in de Landelijke Raad. Het aantal afgevaardigden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

 1. Een kern/stam heeft minstens 10 leden. Kernen/stammen die meer dan 10 jaar bestaan en minder dan 10 leden hebben kunnen via de Provinciale Raad bij de Algemene Vergadering een aanvraag indienen om erkend te blijven. Nieuwe kernen kunnen ook minder dan 10 leden hebben maar krijgen slechts stemrecht vanaf ze de eerste keer 10 leden bereikt hebben.
 1. Een nieuwe kern/stam wordt op voordracht van het Provinciaal Bestuur door de Landelijke Raad erkend.
 1. Een kern/stam wordt verzocht om jaarlijks opgave te doen van de kerngegevens inbegrepen de samenstelling van het bestuur zoals voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, verantwoordelijke ledenadministratie en afgevaardigden in de Provinciale Raad en de Landelijke Raad.
 1. Een kern/stam wordt ook verzocht om jaarlijks een werkingsverslag op te stellen van de activiteiten van het voorbije werkjaar en een planning op te stellen van de activiteiten voor het komende werkjaar.
 1. De kernen/stammen innen de lidgelden en maken die over aan de respectievelijke provincies samen met de ledengegevens.
 1. Vergaderen :

Een kern/stam bepaalt zelf wanneer en waar er vergaderd wordt, wie de vergadering bijeenroept, hoe de bijeenroeping gebeurt, wie de vergadering voorzit, hoe de eventuele stemmingen gebeuren en bepaalt zelf de regeling omtrent eventuele volmachten

 1. Activiteiten :

Een kern/stam is vrij te bepalen hoeveel en welke activiteiten er georganiseerd worden.

Artikel 9 : Mandatarissen

De mandatarissen worden benoemd en uit hun functie ontheven door de Raad van Bestuur
Bij gewone meerderheid van stemmen. Het aantal en de functies en de duur van de functies worden bepaald door de noodwendigheden.

Artikel 10 : De effectieve en toegetreden leden

 1. De verplichtingen van de effectieve leden en toegetreden leden zijn
 2. a) Betalen van de ledenbijdrage, deze wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld op een bedrag dat 1500 euro niet mag overschrijden.
 3. b) De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te aanvaarden en na te leven.
 4. c) De belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden.
 5. d) In het huishoudelijk reglement zullen de mogelijke verdere verplichtingen en faciliteiten opgenomen worden die door het lidmaatschap mogelijk gemaakt worden.
 1. De effectieve en de toegetreden leden zijn lid van een kern/stam of indien zij geen lid zijn van een kern/stam zijn zij individueel lid bij hun provincie.
 1. Als een effectief of een toegetreden lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging of als hij een ernstige inbreuk pleegt op de statuten of het huishoudelijk reglement, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de Raad van Bestuur of op Verzoek van minstens een vijfde van alle effectieve leden voorlopig geschorst worden door de Raad van Bestuur. Het betreffende lid word uitgenodigd om gehoord te worden door de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap kan beëindigd worden door de Algemene Vergadering met een twee derde meerderheid onder de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering, waarvan twee derde dient aanwezig te zijn en nadat het betreffende lid op eigen vraag de mogelijkheid heeft gekregen gehoord te worden door de Algemene Vergadering.
 1. Als een lid ontslag neemt moet het dit schriftelijk doen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 1. De ontslagnemende of uitgesloten leden evenals de erfgenamen van een overleden lid hebben hoegenaamd geen recht op het patrimonium van de vereniging. Zij mogen noch inventaris eisen, noch opgave of voorlegging van de rekeningen, noch de zegels doen leggen.
 1. Toegetreden leden kunnen de vereniging niet binden ten aanzien van derden.

 

Artikel 11 : Financiën

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De goedkeuring van deze rekeningen geldt als kwijting aan de bestuurders en de penningmeester.

 1. De rekeningen worden na goedkeuring neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel in overeenstemming met de ter zaken geldende wettelijke regels.

 

Artikel 12 : Ontbinding

 1. Een bijzondere Algemene Vergadering wordt samengeroepen om te beraadslagen over de voorstellen met betrekking tot de ontbinding van de vereniging voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum een vijfde van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering en beraadslaagt zoals bij de wijziging van de statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeld de vzw steeds “vzw in ontbinding” bij haar naam. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering twee vereffenaars, waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.
 1. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het archief en het vermogen van de vzw. Bij voorkeur gaat het archief naar het scoutsmuseum in Leuven en het vermogen naar één of meer Vlaamse Verenigingen waarvan het doel zoveel mogelijk gelijk is aan dit van de huidige vereniging of naar de overkoepelende nationale vereniging of naar de overkoepelende internationale vereniging.

3.  Alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de             vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier op           de griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad in overeenstemming             met de geldende wettelijke regels.

Landelijk Secretariaat

De zetel of het landelijk secretariaat is te vinden op het adres:
Antwerpsestraat 170 – 2850 Boom
Telefoon/Fax = 03/440 31 00

VOSOG is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk)
Ondernemingsnummer 413774284
RSZ 1841835-02
Rekeningnummer BE59 4027 1388 4126
Website: www.vosog.be
E-mail: info@vosog.be

De staf- en/of de administratieve medewerkers zijn te bereiken (behoudens overmacht) op volgende dagen
Maandag tot donderdag van 8 uur tot 12 uur en van 12 u 30 tot 16 u 30
Vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 12 u 30 tot 14 u 30

Je kan er ook gaan aanbellen, liefst na afspraak, voor een rechtstreeks gesprek met een van de medewerkers of met de voorzitter.

Landelijk Secretariaat

Vosog
Antwerpsestraat 170, 2850 Boom, België

Bestuur

Guido Van Dam

Guido Van Dam

Voorzitter

Maalbeeklaan 39

1860  Meise

 02 / 269 69 45

guido.van.dam@telenet.be

Willy Sevenants

Willy Sevenants

Secretaris

Tritsstraat 60

1910  Kampenhout

016 / 65 60 88

willy.sevenants@telenet.be

Pierre Decoene

Pierre Decoene

Penningmeester en Ledenadministratie

 Kortrijksestraat 319

8870  Izegem

051 / 31 12 98

pierre.decoene@telenet.be

Eric Haesaert

Eric Haesaert

Verantwoordelijke uitgever, economaat en inventaris

Klyseweg 29

8810  Lichtervelde

0474 / 44 50 32

eric.haesaert@telenet.be

Maria Vangindertael - Vanderheijden

Maria Vangindertael - Vanderheijden

Raadslid

  Molenbergdreef 46

1980 Zaventem

02 / 7203861

rik.vgt@skynet.be

Marc Van Steen

Marc Van Steen

Raadslid

Kleinveldstraat 4

3800 Sint-Truiden

011 / 743280

marc.chris@telenet.be

Algemene vergadering

Voorzitter

Guido Van Dam

Maalbeeklaan 39 – 1860 MEISE – Tel: 02/269 69 45

e-mail: guido.van.dam@telenet.be

 

Secretaris

Willy Sevenants

Tritsstraat 60 – 1910 KAMPENHOUT –  Tel: 016/ 65 60 88   

e-mail: willy.sevenants@telenet.be  

 

Penningmeester

Pierre Decoene

Kortrijksestraat 319 – 8870 IZEGEM  –  Tel: 051/31 12 98

e-mail: pierre.decoene@telenet.be

 

Economaat, inventaris en verantwoordelijke uitgever

Eric Haessaert

Klyseweg 29 – 8810 LICHTERVELDE  –  GSM: 0475/ 44 50 32

e-mail: eric.haesaert@telenet.be

 

Raadslid

Marc Van Steen

Kleinveldstraat 4 – 3800 SINT-TRUIDEN – Tel: 011/ 74 32 80

e-mail: marc.chris@telenet.be

 

Raadslid – Afgevaardigde Provincie Vlaams-Brabant

Maria Vangindertael – Vanderheijden

Molenbergdreef 46 – 1930 ZAVENTEM  – Tel: 02/720 38 61

e-mail: rik.vgt@skynet.be

 

Afgevaardigden Provincie Antwerpen

Danny Verheyen

Dierckxstraat 31 – 2300 Turnhout  –  Tel: 0496/62 26 76

e-mail: danny.verheyen4@telenet.be

 

Jean Moelants

Fruithoflaan 35- 2600 BERCHEM –  Tel: 0496/28 90 92

e-mail: jeanmoelants@skynet.be

 

Afgevaardigde Provincie Limburg

Katja Janssens

Heistraat 5 – 2430 VORST –  Tel: 0486/38 77 57

e-mail: janssens.katja1@telenet.be

Pierre Pollenus

Een Meilaan 19 – 3400 LANDEN – Tel: 0474/73 18 06

e-mail: pierre.pollenus@skynet.be

Afgevaardigden Provincie Oost-Vlaanderen

Ben Kongs

Drooghout 2 – 9860 SCHELDEWINDEKE  –  Tel: 09/ 362 91 80

e-mail: ben_wies@hotmail.com

 

Nico Bosteels

Beneluxstraat 39 – SINT-NIKLAAS  –  Tel: 03/ 776 90 74

e-mail: nico.bosteels2@telenet.be

 

Afgevaardigde Provincie Vlaams-Brabant

Jan Stas

Tweelindendreef 43 – 1850 GRIMBERGEN  –  Tel: 02/ 251 58 87

 e-mail: jan.stas@hotmail.com

 

Afgevaardigden Provincie West-Vlaanderen

Luc Pyncket

 Kaaistraat 16 – 8900 IEPER  –  GSM: 0475/ 53 78 51

 e-mail: luc.pyncket@telenet.be

 

Ghislaine Soers

Snoekstraat 29 – 8421 DE HAAN – TEL: 059/ 43 85 45

 e-mail: ghislaine.soers@telenet.be

Provinciaal bestuur Antwerpen

Voorzitter – Afgevaardigde Algemene Vergadering

Jean Moelants

Fruithoflaan 35 bus 17 – 2600 BERCHEM – Tel: 03/4400 207

e-mail: jeanmoelants@proximus.be

Secretariaat- Ledenadministratie

Martine Daverveldt

Maria de Heeltstraat 14 B2 – 2100 DEURNE – Tel: 03/325 36 32

e-mail: martine.daverveldt@skynet.be

Penningmeester – Ledenadministratie

Françoise Renders

Fruithoflaan 35 B17- 2600 BERCHEM – Tel: 0497/40 87 86

e-mail: francoiserenders@skynet.be

Afgevaardigde Algemene Vergadering

Danny Verheyen

Dierckxstraat 31 – 2300 TURNHOUT – Tel: 0496/62 26 76

e-mail: danny.verheyen4@telenet.be

Raadslid

John van der Linden

Antverpiastraat 20 – 2660 HOBOKEN – Tel: 03/828 44 26

e-mail: john.vander.linden@skynet.be

Provinciaal bestuur Limburg

Voorzitter- Ledenadministratie

Marc Van Steen

Kleinveldstraat 4 – 3800 SINT-TRUIDEN – Tel: 011/74 32 80

e-mail: marc.chris@telenet.be

Katja Janssens

Heistraat 5 – 2430 VORST – Tel: 0486/38 77 57

e-mail: janssens.katja1@telenet.be

Penningmeester

Pierre Pollenus

Een Meilaan 19 – 3400 LANDEN – Tel: 0474/73 18 06

e-mail: pierre.pollenus@skynet.be

Raadslid

Henri Minten

Beukenstraat 45 – 3500 HASSELT – Tel: 011/27 17 46

e-mail: henri.minten@telenet.be

Raadslid

Andre Vanderlinden

Luikersteenweg 252 – 3500 HASSELT – Tel: 011/27 28 86

e-mail: javenderlinden@online.be

Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen

Voorzitter

Bruno Grigis

Langenakker 24 – 9340 LEDE – Tel: 0496/71 00 09

e-mail brunogrigis@hotmail.com

Vicevoorzitter

Eric Michiels

Begoniastraat 4 – 9090 MELLE – Tel: 09/329 92 34

e-mail eric.michiels1@telenet.be

Secretariaat

Betty Wauters

Azaleastraat 11 – 9090 MELLE – Tel: 09/362 73 21

e-mail elisabeth.wauters@gmail.com

Penningmeester – ledenadministratie

Albert De Graeve

Sint-Lievenslaan 134 – 9000 GENT – Tel: 0486/86 71 02

e-mail albert.degraeve@telenet.be

Afgevaardigde in de Algemene Vergadering

Nico Bosteels

Beneluxstraat 39 – 9100 SINT-NIKLAAS – Tel: 03/776 90 74

e-mail: nicobosteels2@telenet.be

Afgevaardigde in de Algemene Vergadering

Ben Kongs

Drooghout 2 -9860 SCHELDEWINDEKE – Tel: 09/362 91 80

e-mail: ben_wies@hotmail.com

Provinciaal bestuur Vlaams-Brabant

Voorzitter

Guido Van Dam

Maalbeeklaan 39 – 1860 MEISE – Tel: 02/269 69 45

e-mail guido.van.dam@telenet.be

Secretariaat – Ledenadministratie

Willy Sevenants

Tritsstraat 60 – 1910 KAMPENHOUT – Tel: 016/65 60 88

e-mail willy.sevenants@telenet.be

Penningmeester – Afgevaardigde Algemene Vergadering

Maria Vangindertael – Vanderheijden

Molenbergdreef 46 – 1930 ZAVENTEM – Tel: 02/720 38 61

e-mail: rik.vgt@skynet.be

Afgevaardigde in de Algemene Vergadering

Jan Stas

Tweelindendreef 43 – 1850 GRIMBERGEN – Tel: 02/251 58 87

e-mail: jan.stas@hotmail.com

Raadslid

Manu Van De Velde

J.B. Devlemincklaan 106 – 1930 ZAVENTEM – Tel: 02/720 23 90

e-mail manu.van.de.velde@skynet.be

Provinciaal bestuur West-Vlaanderen

Voorzitter

Pierre Decoene

Kortrijksestraat 319 – 8870 IZEGEM – Tel: 051/31 12 98

e-mail: pierre.decoene@telenet.be

Vicevoorzitter

Eric Haessaert

Klyseweg 29 – 8810 LICHTERVELDE – GSM: 0475/44 50 32

e-mail: eric.haesaert@telenet.be

Afgevaardige in de Algemene Vergadering

Luc Pyncket

Kaaistraat 16 – 8900 IEPER – GSM: 0475/53 78 51

e-mail: luc.pyncket@telenet.be

Penningmeester – Afgevaardige in de Algemene Vergadering

Ghislaine Soers

Snoekstraat 29 – 8421 DE HAAN –  Tel: 059/43 85 45

e-mail: ghislaine.soers@telenet.be

Redactie verantwoordelijk “Sprokkels”

Pierre Van Vlaenderen

Hovenierslanden 7 – 8200 BRUGGE – Tel: 050/31 99 82

e-mail: pierrevanvla@skynet.be

 

Werkgroep Dienstbetoon

Voorzitter

Nico Bosteels

Beneluxstraat 39 – 9100 SINT-NIKLAAS – Tel: 03/776 90 74

e-mail: nicobosteels2@telenet.be

Afgevaardige VOSOG

Willy Sevenants

Tritsstraat 60 – 1910 KAMPENHOUT – Tel: 016/65 60 88

e-mail willy.sevenants@telenet.be

Vertegenw. VOSOG in KBS

Guido Van Dam

Maalbeeklaan 39 – 1860 MEISE – Tel: 02/269 69 45

e-mail guido.vandam@telenet.be

Vertegenw. VOSOG in KBS

Manu Van De Velde

J.B. Devlemincklaan 106 – 1930 ZAVENTEM – Tel: 02/720 23 90

e-mail manu.van.de.velde@skynet.be

Afgevaardige VOSOG

Eric Haessaert

Klyseweg 29 – 8810 LICHTERVELDE – GSM: 0475/44 50 32

e-mail: eric.haesaert@telenet.be

Mandatarissen

Verzekeringen

Jan Brans

Teniersstraat 150 – 1800 VILVOORDE – Tel/fax: 02/251 48 35

 

Koning Boudewijn Stichting

Guido Van Dam

Maalbeeklaan 39 – 1860 MEISE – Tel: 02/269 69 45

e-mail guido.vandam@telenet.be

 

Manu Van De Velde

J.B. Devlemincklaan 106 – 1930 ZAVENTEM – Tel: 02/720 23 90

e-mail manu.van.de.velde@skynet.be

BSGF

Pierre Decoene

Kortrijksestraat 319 – 8870 IZEGEM – Tel: 051/31 12 98

e-mail pierre.decoene@telenet.be

 

Renaat De Boel

Schipvaartstraat 14 Bus 0205 – 3000 LEUVEN- Tel: 016/23 94 49

e-mail renaat.deboel@skynet.be

 

Reselyne Daenens

Kortrijksestraat 319 – 8870 IZEGEM – Tel: 051/31 12 98

e-mail pierre.decoene@telenet.be

 

Luc Pyncket

Kaaistraat 16 – 8900 IEPER – GSM: 0475/53 78 51

e-mail: luc.pyncket@telenet.be

Penningmeester – Afgevaardige in de Algemene Vergadering

Ghislaine Soers

Snoekstraat 29 – 8421 DE HAAN –  Tel: 059/43 85 45

e-mail: ghislaine.soers@telenet.be

Verzekering

Verantwoordelijke
Jan Brans

Teniersstraat 150

1800 Vilvoorde

tel/fax : 02/251 48 35

Polis

Bij AXA werd een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), Lichamelijke Ongevallen (LO) en Brand en Ontploffing (BO) afgesloten.
Deze verzekering geldt alleen voor leden van de vereniging die tijdig in regel zijn met de aansluiting en voor geprogrammeerde activiteiten van VOSOG, volgens de eerder beschreven procedure.

De polis
Een contract (515.494.031) voor BA en LO en een tweede contract (714.522.979) voor wat betreft de Verplichte Verzekering objectieve aansprakelijkheid ‘brand en ontploffing’.

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid
AXA waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van elk lid of kern, krachtens artikels 1382 t.e.m. 1386 bis van het burgerlijk wetboek.
Dat wil zeggen dat AXA de slachtoffers zal vergoeden (tot een bepaald plafond) indien men tekort komt aan de algemene zorgvuldigheidsverplichting, indien dus door fout of nalatigheid schade wordt berokkend aan derden.

Waarborg lichamelijke ongevallen
AXA waarborgt ook de lichamelijke ongevallen overkomen aan de leden, tijdens hun prestaties in opdracht van een kern, bestuur of raad. Verder zijn de leden ook verzekerd op de normale weg naar en van de verzekerde activiteit.
Voor de interpretatie “Weg naar en van de activiteit” gebruikt AXA de bepalingen die algemeen betreffende arbeidsongevallen (weg van/naar het werk) van toepassing zijn.

Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand/ontploffing
De polis behelst alle activiteiten van de vereniging, georganiseerd door aangesloten leden, in om het even welke gebouwen, met of zonder aangevraagd attest.

De premie
De premies worden betaald door de vereniging en zijn inbegrepen in het bedrag van de jaarlijkse aansluiting.

Ongevalaangifte
Bij een ongevalaangifte zal eerst worden nagegaan of de betreffende persoon voorkomt op de ledenlijsten en ten tweede dat de verzekering “het overkomende” dekt.

De meeste leden hebben een verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze komt eerst tussen bij de lichamelijke ongevallen. AXA betaalt het eventuele verschil van de behandelingskosten na tussenkomst van het ziekenfonds en andere verzekeringen.
De aangifte van het ongeval gebeurt rechtstreeks aan de verantwoordelijke voor de verzekeringen van de vereniging. Daartoe wordt het standaardformulier gebruikt (zie onder formulieren).

Na ontvangst van het dossiernummer maakt de aangever van het ongeval alle bewijsstukken en de afrekening van het ziekenfonds over aan de verantwoordelijke van de vereniging. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot de verantwoordelijke van de vereniging.

Initiatieven

Dienst
VOSOG, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, heeft twee fondsen opgericht die moeten bijdragen tot de financiële steun aan deze kampen en vakanties.
Zieke kinderen, nierpatiëntjes enerzijds en Mucopatiëntjes anderzijds een vakantie aanbieden waarin ze zich, in alle veiligheid en in functie van hun gezondheidstoestand, kunnen uitleven.

Het vakantiefonds voor Nierpatiënten.
Ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan verzamelde we voor dit nierpatiëntenfonds in 1988 – 5 Miljoen BEF ( 123.946 euro ) om dit mogelijk te maken.

Dit kapitaal bedroeg op 1.1.2000 al 14.590.198 BEF ( 361.681,56 euro )
Het VOSOG-Vakantiefonds voor nierpatiëntjes is in 1988 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting met als opdracht om kinderen van 7 tot 18 jaar met nierinsufficiëntie de kans te geven om eens of meerdere malen per jaar een vakantie mee te maken.
Het Mucoviscidose fonds
 Bij ons 20 jarig bestaan hebben wij opnieuw een actie opgezet, samen met alle scouts en gidsen bewegingen van België voor deze Muco patiënten.

Op 1.1.2000 bedroeg ons kapitaal 13.374.615 BEF ( 331.548,04 euro)

VOSOG -Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes
Vakantie voor jonge mucoviscidosepatiënten
Financiële steun zodat jonge mucoviscidosepatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin.
Contact voor algemene informatie:
Contactcentrum – 070-233 065
Voor specifieke vragen:
Sarah Reyn – 02-549 61 56

 

Partners

Lid worden

Ledenadministratie

Pin It on Pinterest

Share This